اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • اثر بخشی طب فشاری بر شادکامی و تاب آوری در زنان باردار

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1399/11/05
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1399/11/05
  • تعداد بازدید: 238
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  اثر بخشی طب فشاری بر شادکامی و تاب آوری در زنان باردار

   طب فشاری یکی از موثر ترین روش های غیردارویی است که مبتنی بر با اعمال فشار در نقاطی از بدن است. این مطالعه به منظور تعیی ن اثر بخشی طب فشاری بر شادکامی و تاب آوری در زنان باردار انجام شد. پژوهش نیمه آزمایشی با طر ح پیش آزمون و پس آزمون است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه زنان باردار شهرستان کاشان است. حجم نمونه 20 نفر (10 نفر گواه و 10 نفر آزمایش) که با استفاده از شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند.

  پرسشنامه شادکامی آکسفورد و پرسشنامه تاب آوری کانر و دیویدسون ابزار پژوهش بود. برای تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از نرم افزار spss نسخه 22 و آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیره استفاده شد. نتایج نشان داد طب فشاری بر شادکامی (0.01p< 105.95=f) و تاب آوری (0.01p< 77.33=f) در زنان باردار شهرستان کاشان تأث یر دارد. هم چنین، طب فشاری بر مؤلفه های شادکامی و مولفه های تاب اوری مؤثر است. در نتیجه، طب فشاری می تواند به افزایش شادکامی و تاب آوری در زنان باردار کمک کند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها