همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • رابطه عملکرد تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی با احتمال خودکشی در دانشجویان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1399/11/05
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1399/11/05
  • تعداد بازدید: 328
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  رابطه عملکرد تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی با احتمال خودکشی در دانشجویان

  پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش عملکرد تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی در احتمال خودکشی دانشجویان انجام شد. روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دختر و پسر دانشگاه تبریز در سال تحصیلی 98 - 1397 بودند که تعداد 391 نفر از آن ها با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از مقیاس های احتمال خودکشی کال و گیل (2002)، خودکارآمدی تحصیلی پاتریک و همکاران (1997) و معدل نیم سال اول دانشجویان استفاده گردید.

  داده ها با استفاده از نرم افزار 22 - spss و آزمون های آماری همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه (گام به گام) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که عملکرد تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی با احتمال خودکشی دانشجویان رابطه منفی معنادار داشت (0.01(p<. هم چنین نتایج رگرسیون چندگانه نشان داد که تا حدودی احتمال خودکشی دانشجویان را می توان بر اساس عملکرد تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی آن ها پیش بینی کرد. در هرگونه برنامه ریزی برای پژوهش و کاهش احتمال خودکشی دانشجویان، لازم است به عملکرد تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان توجه ویژه شود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها