• بررسی رابطه بین جامعه پذیری کارکنان و رفتار شهروندی سازمانی با نقش میانجی مسئولیت اجتماعی کارکنان (مورد مطالعه: شهرداری زاهدان)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1399/01/15
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1399/01/15
  • تعداد بازدید: 292
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  بررسی رابطه بین جامعه پذیری کارکنان و رفتار شهروندی سازمانی با نقش میانجی مسئولیت اجتماعی کارکنان (مورد مطالعه: شهرداری زاهدان(

  هدف این تحقیق بررسی رابطه بین جامعه پذیری کارکنان و رفتار شهروندی سازمانی با نقش میانجی مسئولیت اجتماعی کارکنان در شهرداری زاهدان بوده است. این تحقیق به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری این تحقیق عبارت است از کلیه کارکنان سازمان یاد شده بالا که تعداد آن ها در سال 1396 به1691 نفر بالغ گردیده است .از جامعه آماری مزبور بر اساس جدول کرجسی ومورگان ( 1970 )، نمونه ای به حجم 313نفر تعیین گردیده است که به روش تصادفی طبقاتی و به شیوه سهمیه ای متناسب، سهم هر واحد ونیز کارکنان مربوطه مشخص شده است. ابزار گردآوری داده ها، سه پرسشنامه استاندارد بوده است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از معادلات ساختاری ونرم افزار lisrel انجام گرفته است یافته های تحقیق حاکی از آن است که: بین جامعه پذیری کارکنان و رفتار شهروندی سازمانی با نقش میانجی مسئولیت اجتماعی کارکنان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. بین جامعه پذیری کارکنان و رفتار شهروندی سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. بین جامعه پذیری کارکنان و مسئولیت اجتماعی کارکنان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. بین مسئولیت اجتماعی کارکنان و رفتار شهروندی سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها