• بررسی تاثیر تولید به هنگام، مدیریت کیفیت جامع بر پایداری محیطی با نقش میانجی فعالیت های زنجیره تامین سبز (مورد مطالعه: صنعت مواد غذایی استان قزوین)

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1399/12/10
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1399/12/10
  • تعداد بازدید: 120
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  بررسی تاثیر تولید به هنگام، مدیریت کیفیت جامع بر پایداری محیطی با نقش میانجی فعالیت های زنجیره تامین سبز (مورد مطالعه: صنعت مواد غذایی استان قزوین)

  در این مقاله به بررسی تاثیر تولید به هنگام، مدیریت کیفیت جامع بر پایداری محیطی با نقش میانجی فعالیت های زنجیره تامین سبز در شرکت های فعال در صنعت مواد غذایی استان قزوین پرداخته شد. تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع توصیفی-پیمایشی، از نظر ماهیت داده ها کمی و از حیث روابط بین داده ها همبستگی بود. جامعه آماری مطالعه حاضر مدیران و کارشناسان شرکت های فعال در صنعت مواد غذایی استان قزوین با حداقل مدرک کارشناسی و 5 سال سابقه کاری بودند. حجم نمونه با توجه به تکنیک معادلات ساختاری بین 5 و 15 برابر تعداد سنجه ها یعنی 385 نفرمشخص شد. روش نمونه گیری در این پژوهش، نمونه گیری تصادفی طبقه ای بود.

  ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه بود که روایی آن با استفاده از روش محتوا و سازه و پایایی آن با استفاده از محاسبه ضریب آلفای کرونباخ تایید شد. جهت بررسی فرضیات تحقیق از تکنیک معادلات ساختاری در نرم افزار لیزرل استفاده شد. نتایج تحلیل داده ها نشان دادند تولید بهنگام، مدیریت کیفیت جامع بر پایداری محیطی با نقش میانجی فعالیت های زنجیره تامین سبز تاثیر مثبت و مستقیم دارند. فعالیت های زنجیره تامین سبز نیز تحت تاثیر تولید به هنگام و مدیریت کیفیت جامع هستند. تولید به هنگام نیز بر مدیریت کیفیت جامع تاثیر می گذارد. مدیریت کیفیت جامع در تاثیر تولید بهنگام بر پایداری محیطی و فعالیت های زنجیره تامین سبز نقش میانجی دارد. فعالیت های زنجیره تامین سبز نیز در تاثیر تولید به هنگام و مدیریت کیفیت جامع بر پایداری محیطی نقش میانجی دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها