• تحلیل محتوای کتاب مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی بر اساس تکنیک ویلیام رومی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/03/14
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/03/14
  • تعداد بازدید: 976
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  تحلیل محتوای کتاب مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی بر اساس تکنیک ویلیام رومی

  کتاب درسی، یکی از مهم ترین مراجع یادگیری دانش آموزان در نظام های آموزشی محسوب می شود، در نظام آموزشی کشور ما نیز نقش مهمی دارد. به لحاظ این اهمیت و به سبب نقش محتوای کتاب مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی، در جهت آموزش مهارت اجتماعی، در این پژوهش، محتوای کتاب درسی مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی، براساس تکنیک ویلیام رومی مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی تحلیلی محتوای کتاب مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی در جهت آموزش مهارت اجتماعی براساس تکنیک ویلیام رومی می باشد. این پژوهش از نظرهدف، کاربردی و با توجه به ماهیت موضوع و اهداف پژوهش، جزء پژوهش های توصیفی از نوع تحلیل محتوا است. جامعه آماری، کی محتوای کتاب مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی چاپ 99 - 1400 تشکیل می دهد که با استفاده از روش تصادفی ساده، تعداد 25 صفحه از کتاب مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی به عنوان نمونه آماری انتخاب شد. ابزار گردآوری داده ها تکنیک تحلیل محتوای ویلیام رومی برای بررسی متن، تصاویر و فعالیت های پیشنهادی کتاب از لحاظ میزان درگیر ساختن ذهن یادگیرنده است. نتایج نشان داد که براساس تکنیک ویلیام روم ضریب درگیری متن کتاب مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی، 3 / 0 ، ضریب درگیری تصاویر 17 / 0و ضریب درگیری سوالات 5 / 6 است. به طور کلی متون و تصاویرکتاب مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی به علت قرار نگرفتن در بازده ی توصیه شده توسط ویلیام رومی ) 4 / 0 - 5 / 1 (موجب تقویت مهارت های اجتماعی در دانش آموزان نمی شود و غیرفعال است اما پرسش های این کتاب بیش از حد فعال است چرا که ضریب درگیری به دست آمده از تحلیل سوالات، عددی بیشتر از بازده فعال بودن است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها