• بررسی رابطه باورهای غیر منطقی با ناسازگاری زناشویی در پرستاران متأهل زن و مرد

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 401
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09371850780

  هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه باورهای غیر منطقی با ناسازگاری زناشویی در پرستاران متأهل زن و مرد بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه پرساتاران متأهل زن و مرد بیمارساتانهای دولتی شهر گرگان بود که از بین آنان 120 نفر از طریق روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند. برای انجام پژوهش از پرسشنامه های باورهای غیر منطقی(atib)  و  پرسشنامه سازگاری زناشویی (das)  اسپانیر1976، استفاده شد. تحلیل نتایج نشان داد که بین باورهای غیر منطقی و ناسازگاری زناشویی همبستگی منفی و معنی دار وجود دارد. بین شغل پرستاری و سازگاری زناشویی رابطه وجود دارد. بین مدت ازدواج و باورهای غیر منطقی همبستگی معنی دار وجود ندارد. با افزایش مدت ازدواج، سازگاری زناشویی کاهش می یابد. بین میانگین باورهای غیرمنطقی زنان و مردان پرستار تفاوت معنی دار وجود ندارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها