• بررسی طرحواره های ناسازگار اولیه در والدین دانش آموزان دچار اختلالات یادگیری و مقایسه آنان با والدین دانش آموزان عادی شهر زاهدان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 970
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 04533628475

  هدف پژوهش حاضر بررسی طرحواره های ناسازگار اولیه در والدین دانش آموزان دچار اختلالات یادگیری و مقایسه آنان با والدین دانش آموزان عادی در شهر زاهدان می باشد. نمونه مورد مطالعه 100 نفر بودند، 50 نفر والدین دانش آموزان دچار اختلالات یادگیری بودند که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و 50 نفر والدین دانش اموزان عادی با آنان همتا سازی شدند. برای سنجش متغیر های تحقیق از پرسشنامه طرحواره های ناسازگار اولیه (فرم کوتاه) استفاده شد. تجزیه و تحلیل دادها با استفاده از آزمون  tمستقل و ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین دو گروه از والدین دانش آموزان دچار اختلالات یادگیری و عادی در طرحواره های ناسازگار اولیه تفاوت معنا داری وجود دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها