• تاثیر آموزش مهارت های ارتباطی بر بهزیستی هیجانی دانش آموزان دوره متوسطه

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 336
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09216189337

  تاثیر آموزش مهارت های ارتباطی بر بهزیستی هیجانی دانش آموزان دوره متوسطه

  این پژوهش با هدف تعیین تأثیر آموزش مهارت های ارتباطی بر بهزیستی هیجانی دانش آموزان انجام پذیرفت. مطالعه حاضر از نوع پژوهش های آزمایشی می باشد است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان مقطع متوسطه می باشند که در سال تحصیلی 97-1396 در مدارس شهر رشت به تحصیل مشغول بودند. این پژوهش یک پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه گواه بود. به روش نمونه گیری دردسترس 30 آزمودنی انتخاب و در دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند.

  گروه آزمایشی هشت جلسه 90 دقیقه ای آموزش مهارت های ارتباطی را دریافت کردند و گروه کنترل هیچ آموزشی دریافت نکردند. برای گرد آوری داده ها از( پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف1980) استفاده شد. برای آزمون فرضیه های پژوهش، از آزمون های آماری پارامتریک تحلیل کواریانس استفاده شد. در ضمن کلیه عملیات آماری با استفاده نرم افزار22spss تجزیه و تحلیل شد. نتایج پژوهش نشان دادند که آموزش مهارت های ارتباطی بر بهزیستی هیجانی باf(1,24)= 10.89  اثر معنی داری داشته.(p<0.01) بر اساس یافته ها می توان نتیجه گرفت که آموزش مهارت های ارتباطی از جمله عواملی است که بر بهزیستی هیجانی موثر باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها