• اثربخشی ذهن آگاهی کودک محور بر کارکرد های اجرائی و اضطراب کودکان نارساخوان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 216
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09216189337

  اثربخشی ذهن‌آگاهی کودک محور بر کارکرد‌های اجرائی و اضطراب کودکان نارساخوان

  نارساخوانی در کودکان از اساسی‌ترین مشکلاتی است که کودکان با ناتوانی‌های ویژه یادگیری با آن مواجهند. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان ذهن‌آگاهی بر کارکردهای اجرایی و اضطراب کودکان نارساخوان انجام شد. پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه و مرحله پیگیری دو ماهه بود. جامعه آماری پژوهش حاضر، شامل کودکان نارساخوان منطقه پیربکران اصفهان در سال تحصیلی  97 – 98 بود. در این پژوهش تعداد ۳۰ نفر از کودکان نارساخوان  با روش نمونه‌گیری دردسترس انتخاب و با گمارش تصادفی در گروه های آزمایش و گواه چینش گردیدند. گروه آزمایش مداخله ذهن آگاهی را طی دو و نیم ماه و هفته‌ای یک جلسه 45 دقیقه‌ای دریافت کردند.

  آزمون خواندن و نارساخوانی نما (کرمی‌نوری و مرادی،1387)، پرسشنامه کارکردهای اجرایی (جیوآ و دیگران، ۲۰۰۰) و پرسشنامه اضطراب اسپنس (اسپنس و همکاران، 2003) از موارد استفاده‌شده در این پژوهش بود. داده‌های حاصل از پژوهش به شیوه تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که درمان ذهن آگاهی بر کارکردهای اجرایی و اضطراب کودکان نارساخوان تأثیر معناداری داشته است.(p < 0.001) براساس یافته‌های پژوهش حاضر می‌توان چنین نتیجه گرفت که درمان ذهن آگاهی می‌تواند به عنوان یک درمان کارآمد برای افزایش کارکردهای اجرائی و کاهش اضطراب کودکان نارساخوان استفاده شود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها