• ارتباط سبک رهبری مدیران مدارس استان مازندران با خلاقیت معلمان تربیت بدنی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 634
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09383754175

  ارتباط سبک رهبری مدیران مدارس استان مازندران با خلاقیت معلمان تربیت بدنی

  هدف از این پژوهش، بررسی سبک رهبری مدیران مدارس استان مازندران و ارتباط آن با خلاقیت معلمین تربیت بدنی بود. نمونه آماری شامل 1388 مدیر و معلم تربیت‌بدنی و ابزار اندازه گیری تحقیق شامل پرسشنامه ارزیابی سبک رهبری و پرسشنامه خلاقیت بود. نتایج نشان داد که میانگین نمره سبک رهبری 131.4 (از حداکثر نمره ممکن 200) بود. میانگین نمره معلمان تربیت بدنی مرد از سبک رهبری حاکم 128.2 و در مورد معلمان زن تربیت بدنی برابر با 125.3 بود. در مورد شاخص های سبک رهبری، میانگین ادراک معلمان تربیت بدنی از رهبری عمل گرایی مدیران با حداکثر نمره ممکن 40، 26.32 بود. میانگین این ادراک در معلمان مرد 26.54 و در معلمان زن 26.1بود. در شاخص رهبری تحول گرا که حداکثر نمره ممکن آن 160 بود، میانگین ادراک معلمان تربیت بدنی 107.12 بود، میانگین این ادراک در معلمان مرد، 109.22 و در معلمان زن 105.02 بود. با توجه به یافته های تحقیق چنین استنباط می شود که همبستگی بین سبک رهبری و خلاقیت 0.54 بود که در سطح p=0.01 معنی دار است. این نتیجه مؤید زیربنای نظری تحقیق است که سبک رهبری به عنوان عامل تسهیل‌کننده و برانگیزنده به طور مستقیم و غیرمستقیم بر خلاقیت افراد اثر دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها