• رضایت مندی مردم از گذراندن اوقات فراغت و عوامل مرتبط با آن (مورد مطالعه: شهروندان منطقه ده تهران)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 377
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 04533628475

  پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین انگیزه های اوقات فراغت مردم و رضایت مندی آنان از گذراندن آن در منطقه ده تهران می-پردازد. روش پژوهش از منظر هدف در شاخه پژوهش های کاربردی، به لحاظ روش پژوهش از نوع توصیفی از نوع همبستگی به شمار می آید. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه ساکنین منطقه ده تهران می باشد که بر اساس فرمول کوکران 384 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش گردآوری اطلاعات برای پژوهش شامل دو روش کتابخانه ای و روش میدانی می باشد که در بخش میدانی ابزار گرداوری اطلاعات پرسشنامه می باشد. پرسشنامه مورد استفاده، از ترکیب پرسشنامه استاندارد انگیزه های اوقات فراغت بِرد و راغب (1983) و پرسشنامه استاندارد رضایت مندی از اوقات فراغت بِرد و راغب (1980) که روایی و پایایی آنها ادازه گیری و تایید گردیده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن، با به کارگیری نرم افزارهای spss و amos استفاده گردید. نتایج حاکی از وجود رابطه معنی دار بین انگیزه های گذراندن اوقات فراغت و رضایت مندی از گذراندن اوقات فراغت بود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها