• تدوین مدل معادلات ساختاری اهمال کاری بر اساس سرمایه روان شناختی (امید، خوش بینی، تاب آوری و خودکارآمدی) با اثر تعدیل کنندگی تفکر انتقادی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/11/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/11/24
  • تعداد بازدید: 194
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09222523133

  تدوین مدل معادلات ساختاری اهمال‌کاری بر اساس سرمایه روان‌شناختی (امید، خوش‌بینی، تاب‌آوری و خودکارآمدی) با اثر تعدیل‌کنندگی تفکر انتقادی

  هدف پژوهش حاضر، تدوین مدل اهمال‌کاری کارکنان بر اساس میزان سرمایه‌های روان‌شناختی (تاب‌آوری، خودکارآمدی، امید و خوش‌بینی) با اثر تعدیل‌کنندگی تفکر انتقادی در کارکنان بود. روش پژوهش، توصیفی و از نوع طرح‌های همبستگی و روش مدل‌یابی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان بانک پارسیان در سال98-99 با حجم 2600 نفر بود و 300 نفر نمونه با روش نمونه‌گیری طبقه‌ای انتخاب شدند.

  ابزارهای سنجش، پرسشنامه اهمال‌کاری سازمانیsop، مقیاس سرمایه روان‌شناختی لوتانز و آولیو (2007) و پرسشنامه تفکر انتقادی ریکتس بودند. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار spss-25 و نرم‌افزار لیزرل انجام شد. طبق نتایج به‌دست‌آمده بار عاملی مسیر مستقیم تأثیر متغیر سرمایه روان‌شناختی بر متغیر اهمال‌کاری معنی‌دار نبود، اما با میانجیگری متغیر تفکر انتقادی این مسیر معنی‌دار شد. سپس به جهت اصلاح مدل، مسیرهایی که بار عاملی آن‌ها معنی‌دار نبود، حذف گردید. درنهایت مدل اصلاح‌شده دارای برازش مطلوب و مناسبی بود. در مدل نهایی همه بارهای عاملی معنی‌دار بودند که نشان از رابطه قوی بین متغیرهای مشاهده‌شده و متغیرهای مکنون داشت.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها