• نقش همدلی، تنظیم هیجان و جو مدرسه در برابر آزار و اذیت سایبری

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/01/27
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/01/27
  • تعداد بازدید: 268
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09216189337

  نقش همدلی، تنظیم هیجان و جو مدرسه در برابر آزار و اذیت سایبری

  آزار و اذیت سایبری نوعی خشونت در سطح پایین است که اخیراً مورد توجه محققان و مربیان حوزه تربیتی قرار گرفته است. این رو این پژوهش با هدف نقش همدلی، تنظیم هیجان و جو مدرسه در برابر آزار و اذیت سایبری انجام گرفت. این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه اول آموزش و پرورش شهر مرند به ترتیب تعداد 5321 نفر دختر و 5643 نفر پسر و در مجموع 10964 نفرمی باشد.

  برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شد که مطابق آن 373 نفر دانش آموز به شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبتی انتخاب گردیدند که 200 نفر آن دانش آموز پسر و 173 نفر دانش آموز دختر می باشد. پرسشنامه های این پژوهش از طریق فضای مجازی صورت گرفت. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه تجربه قلدری- قربانی سایبری، پرسشنامه همدلی، پرسشنامه تنظیم هیجان و پرسشنامه جو مدرسه استفاده شد.

  برای تحلیل سوالات از روش رگرسیون چندگانه همزمان استفاده شد. یافته ها نشان داد نتیجه حاصل از رگرسیون نیز نشان داد سهم همدلی، تنظیم هیجان و فضای حاکم بر مدرسه در پیش بینی قلدری سایبری در سطح معنی داری قرار دارد ( 0.05<p). نتیجه گیری: همدلی، تنظیم هیجان و فضای حاکم بر مدرسه به طور قابل توجهی در کاهش آزار و اذیت سایبری در بین دانش آموزان نقش مهمی دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها