• رابطه انگیزه شغلی با هوش هیجانی و هوش فرهنگی معلمان مرد مقطع ابتدایی شهرستان سقز

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/01/28
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/01/28
  • تعداد بازدید: 224
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09216189337

  رابطه انگیزه شغلی با هوش هیجانی و هوش فرهنگی معلمان مرد مقطع ابتدایی شهرستان سقز

  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین انگیزه شغلی با هوش هیجانی و هوش فرهنگی معلمان مرد دوره ابتدایی شهرستان سقز انجام گرفت. روش مطالعه در این پژوهش توصیفی_همبستگی بود و برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های انگیزه شغلی هاکمن و اولدهاوم، هوش هیجانی سیبریاشرینگ و هوش فرهنگی ارلی و آنگ استفاده شد.

  نمونه برداری به روش نمونه گیری در دسترس بوده ولی با توجه به تعداد کم جامعه آماری، جمعیت نمونه شامل کلیه معلمان مرد مقطع ابتدایی شهرستان سقز (212 نفر) درسال تحصیلی 1399 - 1398 بوده است. از روش های آمار توصیفی و استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام) برای تحلیل آماری داده های پژوهش استفاده شد.

  یافته ها نشان داد که متغیرهای هوش فرهنگی و هوش هیجانی رابطه مثبت و معناداری با انگیزه شغلی داشته و با افزایش میزان هوش فرهنگی و هوش هیجانی، میزان انگیزه شغلی معلمان نیز افزایش پیدا کرده و همچنین، هوش فرهنگی و هوش هیجانی می تواند انگیزه شغلی معلمان را پیش بینی کنند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها