• سنجش تاثیر آموزش برخط (آنلاین) بر میزان یادگیری درس زبان انگلیسی مدارس شرق استان فارس

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/01/28
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/01/28
  • تعداد بازدید: 310
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09216189337

  سنجش تاثیر آموزش برخط (آنلاین) بر میزان یادگیری درس زبان انگلیسی مدارس شرق استان فارس

  هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر آموزش برخط (آنلاین) بر میزان یادگیری درس زبان انگلیسی مدارس شرق استان فارس بود. روش پژوهش بر اساس هدف از نوع کاربردی می باشد. در مطالعه ای مقطعی، روایی و پایایی پرسشنامه ی ارزشیابی دبیران زبان متوسطه اول (هفتم، هشتم ، نهم) مورد بررسی قرار گرفت. برای بررسی پایایی از شیوه همسانی درونی (آلفای کرونباخ) استفاده شد.

  روایی پرسش نامه مزبور به سه مولفه ی حیطه شناسی (9 سوال)، عاطفی (10 سوال)، روانی و حرکتی (6 سوال) با تحلیل آماری آزمون کرنباخ انجام گرفت. داده ها با نرم افزار spss-15 تجزیه و تحلیل شد. جامعه آماری در این پژوهش کلیه دبیران زبان شرق فارس در سال تحصیلی 1400-1401 به تعداد 149 نفر، که از این تعداد 20 دبیر مربوط به شهرستان فسا، 12 دبیر شهرستان استهبان، 16 دبیر شهرستان نی ریز، 27 دبیر شهرستان داراب، 9 دبیر زرین دشت، 4 دبیر فورگ، 23 دبیر جهرم، 4 دبیر سروستان، 4 دبیر شیبکوه، 5 دبیر ششده می باشند.

  نتیجه تحلیل عوامل بیانگر روایی درون یابی 10 سوال حیطه شناسی مقدار 0.914 ، 9 سوال بعدی عاطفی مقدار 0.967 ، 6 سوال روانی مقدار 0.831 به دست آمد. ضریب پایایی کرونباخ کل 25 سوال. مقدار 0.973 شد. که با توجه به مقدار یافته های پژوهش نشان داده است که ضریب آلفای کرونباخ، بیش از 0.7 برای سنجش یادگیری هر سه مولفه ی (حیطه شناسی، عاطفی، روانی و حرکتی) محاسبه شده، پایایی پرسشنامه مطلوب ارزیابی شد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها