• اثرگذاری بازارگرایی بر نوآوری کسب و کار به واسطه انعطاف پذیری استراتژیک

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/02/20
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/02/20
  • تعداد بازدید: 201
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09216189337

  اثرگذاری بازارگرایی بر نوآوری کسب و کار به واسطه انعطاف پذیری استراتژیک

  هدف: بررسی چگونگی نقش ابعاد انعطاف پذیری استراتژیک در تاثیر گذاری ابعاد بازارگرایی بر نوآوری کسب و کار بوده است. روش : پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر شیوه گردآوری اطلاعات، تحقیقی توصیفی - پیمایشی است. جامعه آماری سطوح مدیران کارشناسان شرکت بیمه آسیا، شاغل در دفتر مرکزی این شرکت در شهر تهران که حجم نمونه 288 نفری از بین آنها انتخاب و با پرسشنامه اقتباسی که روایی و پایایی آن تائید شده موردسنجش قرارگرفته است.

  به منظور تجزیه وتحلیل داده ها جمعیت شناختی و استخراج شاخص های مرکزی از آمار توصیفی و نرم افزار 24 spss و برای تجزیه وتحلیل آمار استنباطی از مدل معادلات ساختاری و از نرم افزار pls2 smart استفاده شده است. یافته ها: یافته های تحقیق حاکی از اثر مثبت و معنی دار ابعاد انعطاف پذیری استراتژیک در تاثیر گذاری ابعاد بازارگرایی بر نوآوری کسب و کار دارد . علاوه بر آن متغیرهای بازارگرایی واکنش پذیر و بازارگرایی فعال بر نوآوری کسب و کار شرکت تاثیر معنی دار و مثبت دارد. نتیجه گیری: ابعاد انعطاف پذیری استراتژیک در تاثیر گذاری ابعاد بازارگرایی بر نوآوری کسب و کار نقش مثبت و معنی دار ایفا می کند و همچنین انعطاف پذیری در منابع و انعطاف ذیری در هماهنگی، تأثیر بازار گرایی واکنش پذیر و فعال را تعدیل می سازد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها