• اثر گذاری معنویات در زندگی فردی و اجتماعی دانش آموزان مدارس

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/05/19
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/05/19
  • تعداد بازدید: 234
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 02166979519

  اثر گذاری معنویات در زندگی فردی و اجتماعی دانش آموزان مدارس

  هدف پژوهش حاضر اثر گذاری معنویات در زندگی فردی و اجتماعی دانش آموزان مدارس است. این پژوهش از نوع همبستگی است. جامعه آماری در این پژوهش تمامی دانش آموزان کرمانشاه هستند که از میان 168 دانش آموز، 87 دختر و 81 پسر، با روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند.

  برای سنجش کارکرد آموزشی دانش آموزان معدل پایان ترم آن ها نیز درنظر گرفته شد. نتیجه های آزمون همبستگی پیرسون نشان می دهد که میان معنویت و کیفیت زندگی و کارکرد آموزشی دانش آموزان همبستگی مثبت معناداری وجود دارد. همچنین، یافته های پژوهش دربردارنده نکته های کاربردی مفیدی برای سیاست گزاران عرصه آموزش وپرورش است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها