• بررسی ارتباط فریضه نماز با میزان افسردگی و نوع سبک های هویتی دانشجویان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/06/16
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/06/16
  • تعداد بازدید: 159
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 02122439850

  بررسی ارتباط فریضه نماز با میزان افسردگی و نوع سبک‌های هویتی دانشجویان

  سابقه و هدف: با توجه به فراوانی عوامل استرس‌زا در دانشجویان علوم پزشکی و آثار مخرب افسردگی و تشکیل‌نشدن هویت بر زندگی شخصی و کاری آنان و با توجه به تاثیرات عمیق و شگرف اعمال مذهبی و در صدر این اعمال نماز در سلامت روان قشر دانشجو و لحاظ موارد ضد و نقیض در این زمینه، پژوهشگران بر آن شدند تا این مطالعه را با هدف تعیین ارتباط فریضه نماز با میزان افسردگی و نوع سبک‌های هویتی دانشجویان مجتمع آموزش عالی سلامت کاشمر طراحی و اجرا نمایند.

  روش کار: در این مطالعه توصیفی-‌همبستگی از نوع مقطعی، تعداد 129 نفر از دانشجویان مجتمع آموزش عالی سلامت کاشمر که معیارهای ورود به مطالعه را داشتند به‌صورت آمارگیری تمام‌شماری در سال 1397 وارد مطالعه شدند. روش جمع‌آوری داده‌ها به این‌صورت بود که پس از توضیح اهداف پژوهش، شرکت‌کنندگان پرسش‌نامه‌های جمعیت‌شناختی، افسردگی دانشجویان(usdi)  و سبک‌های هویتی (isi-6g) را تکمیل کردند. داده‌ها پس از جمع‌آوری با آزمون‌های آماری توصیفی و ضریب همبستگی تجزیه ‌و تحلیل شد. در این پژوهش همه موارد اخلاقی رعایت شده است و مولفان مقاله تضاد منافعی گزارش نکرده‌اند.

  یافته‌ها: طبق نتایج نمره میانگین افسردگی آزمودنی‌ها 26.99±63.18 و بالاترین نمره سبک‌های هویتی مربوط به گویه اطلاعاتی و هنجاری به‌ترتیب با نمره 6.09±40.55 و 5.24±33.22 بود. بین متغیّر اقامه نماز، التزام به اقامه نماز و شرکت در نماز جماعت با میزان افسردگی و سبک‌ هویت هنجاری دانشجویان ارتباط معنی‌داری وجود داشت. دانشجویانی که به اقامه فریضه نماز اهتمام می‌ورزیدند سطح افسردگی کمتر و سطح هویت بالا و همچنین دانشجویانی که در نماز جماعت به‌صورت همیشگی شرکت می‌کردند پایین‌ترین سطح افسردگی و بالاترین سطح گویه‌های اطلاعاتی، هنجاری، اجتنابی و تعهد را داشتند.

  نتیجه‌گیری: با توجه به یافته‌های مطالعه حاضر مبنی بر ارتباط فریضه نماز با افسردگی و سبک‌های هویتی دانشجویان، می‌توان با سیاست‌گذاری موثر در فرهنگ‌سازی صحیح اقامه نماز در دانشگاه‌ها، موجبات ارتقای سطح هویتی و کاهش سطح افسردگی دانشجویان را مهیا ساخت.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها