• بررسی ارتباط پلی مورفیسم rs1056827 در ژن cyp1b1 با استعداد ابتلا به سرطان پروستات در جمعیت ایرانی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/03/10
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/07/06
  • تعداد بازدید: 195
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09216189337

  بررسی ارتباط پلی مورفیسم rs1056827 در ژن cyp1b1 با استعداد ابتلا به سرطان پروستات در جمعیت ایرانی

  مقدمه: سرطان پروستات دومین سرطان شایع و پنجمین عامل مرگ ناشی از سرطان مردان در سال 2012 در جهان شناخته شد. از میان عوامل ژنتیکی مرتبط با سرطان پروستات، ژن های دخیل در سم زدایی و حذف متابولیت های سمی از سلول نظیر ژن های خانواده بزرگ ژنی سیتو کروم p450 نقش اساسی در بیماری زایی این سرطان ایفا کرده و از این رو به عنوان هدفی جذاب به منظور شناسایی افراد مستعد ابتلا به سرطان پروستات شناخته می شوند. مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط میان پلی مورفیسم 1056827rs واقع بر ژن cyp1b1 و ارتباط آن با سرطان پروستات در جمعیت ایرانی پرداخته است.

  مواد و روش ها: تحقیق حاضر از نوع موردی - شاهدی متشکل از 79 بیمار مبتلا به سرطان پروستات و 79 فرد سالم بعنوان گروه شاهد بود که پس از خونگیری از انها dna ی ژنومی با روش salting out استخراج گردید و ژنوتایپ افراد به کمک روش pcr_rflp تعیین شد.اطلاعات به دست امده به کمک نرم افزار ibmspss_23 و آزمونهای آماری x و رگرسیون لجستیک مورد تجزیه وتحلیل آماری قرارگرفت.

  نتایج: آنالیز آماری نتایج نشان داد که ژنوتایپ tt بین دو گروه تفاوت معنی داری دارد [p=0.028,or:0.439,ci:0.209- 0.924] اما ازنظر نسبت شانس ابتلا به سرطان نقش محافظتی داشته واحتمال ابتلا به بیماری را کاهش می دهد. ژنوتایپ gg نیز رابظه معنی داری در دوگروه دارد وشانس ابتلا به بیماری را 2.106 برابر افزایش می دهد. (p=0.023,or:2.106,ci:1.102- 4.024) اما برای ژنوتایپ هتروزیگوت اختلافی در دو گروه مشاهده نشد. نتیجه گیری:نتایج به دست امده از این تحقیق نشان می دهد که این پلی مورفیسم در حضورالل t نقش محافظتی برای سرطان پروستات دارد واز شانس ابتلا به بیماری می کاهد درحالیکه حضور الل g خطر ابتلا را افزایش می دهد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها