• تاثیر کیفیت حسابرسی بر ارتباط بین حاکمیت شرکتی و کارایی سرمایه گذاری

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/07/10
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/07/10
  • تعداد بازدید: 259
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 01333427303

  تاثیر کیفیت حسابرسی بر ارتباط بین حاکمیت شرکتی و کارایی سرمایه گذاری

  هدف این پژوهش، بررسی تاثیر سازوکار حاکمیت شرکتی بر کارایی سرمایه گذاری و همچنین نقش تعدیلگری کیفیت حسابرسی در بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. این پژوهش، از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ روش تحقیق، از نوع توصیفی - همبستگی می باشد. به عبارت دیگر، در این پژوهش به بررسی وجود رابطه و همبستگی بین متغیرها از طریق رگرسیون پرداخته می شود. به منظور دستیابی به هدف فوق، اقدام به تدوین سه فرضیه شد.

  بر این اساس به منظور آزمون فرضیه های پژوهش، نمونه ای متشکل از 108 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران در بازه زمانی 1393 الی 1399 انتخاب شد. جهت آزمون فرضیه های پژوهش نیز از مدل رگرسیون چندمتغیره مبتنی بر داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان دهنده آن است که بین حاکمیت شرکتی و کیفیت حسابرسی بر کارایی سرمایه گذاری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ بدین معنی که با افزایش این معیارها، کارایی سرمایه گذاری افزایش خواهد یافت. همچنین، بین حاکمیت شرکتی و کارایی سرمایه گذاری با اثر تعدیل گری کیفیت حسابرسی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها