• بررسی منابع درآمدی شهرداری ها به همراه بررسی عملیات حسابداری درآمد شهرداری ها

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/07/26
  • تعداد بازدید: 146
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 01333424261

  بررسی منابع درآمدی شهرداری ها به همراه بررسی عملیات حسابداری درآمد شهرداری ها

  شهرداری یک سازمان عمومی است که از سوی شهروندان و با تایید دولت مرکزی برای تامین و فراهم نمودن خدمات همگانی مورد نیاز ساکنان یک شهر تاسیس می‌شود و وظیفه‌ اصلی شهرداری خدمت‌رسانی به شهروندان است. برای انجام این وظیفه به‌گونه‌ای که رفاه و رضایت شهروندان را به همراه داشته باشد، هزینه‌های زیادی به شهرداری تحمیل می‌شود.

  در همه شهرداری‌های دنیا این هزینه‌ها از منابع مختلفی مانند کمک‌های دولتی، عوارض و فعالیت‌های سود آور شهرداری تامین می‌گردد. در شرایط کنونی و با گسترش هرچه بیشتر شهرنشینی به‌ویژه در شهرهای بزرگ، تامین هزینه‌های خدمات عمومی متنوع و متعدد، دشوار گشته است و نیز به دلیل محدودیت منابع مالی دولتی برای کمک به شهرداری‌ها، این سازمان‌ها تمامی تلاش خود را به‌منظور حداکثر استفاده و بهره‌‌برداری از منابع موجود خود و همچنین مدیریت صحیح این منابع می‌نمایند.

  اﻣﺮوزه ﯾکﯽ از مسائل ﻣﻬﻢ ﺷﻬﺮداری ﻫﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﻨﺎﺑﻊ کﺎﻓﯽ درآﻣﺪ و ﺗاﻣﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮی اﺳﺖ ﻟﺬا از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎ ﺗﻼش در ﺟﻬﺖ ﺗﻬﯿﻪی طرح‌ها و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯾﯽ برای اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻨﺎﺑﻊ درآﻣﺪی ﺷﻬﺮداری است. ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮدکﻔﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮداری ﻫﺎ در دﻫﻪ ﺷﺼﺖ ﺷﻤﺴﯽ ﻋﻮارض درﯾﺎﻓﺘﯽ ﺷﻬﺮداری از ﻣﺮدم ﻋﻤﺪه ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ تامین کﻨﻨﺪه ﻣﺨﺎرج ﺷﻬﺮداری ﺑﻮده اﺳﺖ.

  ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺘﯽ کﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان درآﻣﺪﻫﺎ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی واﻗﻌﯽ ﯾک دوره ﻣﺎﻟﯽ در ادای ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ و ارزﯾﺎﺑﯽ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻬﺮوﻧﺪان و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ آﻧﻬﺎ دارد، روش ﻫﺎی ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی درآﻣﺪﻫﺎ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺷﻬﺮداری ﻧﯿﺰ از اﻫﻤﯿﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ای ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها