• بررسی اثربخشی تصویرسازی ذهنی بر کسب مهارت شوت ایستگاهی فوتبال

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/08/04
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/08/04
  • تعداد بازدید: 398
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: -

  بررسی اثربخشی تصویرسازی ذهنی بر کسب مهارت شوت ایستگاهی فوتبال

  هدف از انجام تحقیق حاضر بررسی اثربخشی تصویرسازی ذهنی بر کسب مهارت شوت ایستگاهی در فوتبال بود. این مطالعه از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون‌- پس‌آزمون با گروه کنترل بود. شرکت کنندگان در این تحقیق شامل 36 بازیکنان فوتبال نیمه ماهر پسر با میانگین سنی 0.68±17.09 سال در سال 1401 بودند.

  بعد از انتخاب شرکت کنندگان و تکمیل فرم مشخصات فردی دستورالعمل تصویرسازی و آزمون شوت مور-کریستین و اصول ضربه ایستگاه فوتبال به صورت شفاهی توضیح داده شد. سپس از آنها آزمون توانایی تصویرسازی ذهنی و آزمون شوت در 4 بلوک 4 کوششی گرفته و نتایج ثبت گردید. بر اساس نمرات بدست آمده شرکت کنندگان در 3 گروه تقسیم بندی شدند. جلسات اکتساب به مدت 3 هفته و هر هفته 2 جلسه تمرین و در هر جلسه 8 بلوک 4 کوششی بود.

  از آزمون تحلیل واریانس یکراهه، تحلیل واریانس مرکب با اندازه گیری مکرر در سطح معناداری 0.05 استفاد شد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که در مرحله اکتساب گروه های با تصویرسازی مثبت به طور معنادار بهتر از گروه های تصویرسازی منفی و گروه کنترل عمل کردند. هم چنین با توجه به معنادار بودن اثر تعاملی تصویرسازی × جلسات تمرین مشاهده شد که از جلسه سوم به بعد گروه های تصویرسازی مثبت به طور معناداری بهتر از گروه های تصویرسازی منفی و کنترل عمل کردند. به نظر می‌رسد که تمرین تصویرسازی بر اجرای شوت ایستگاهی فوتبالیستها تاثیرگذار بوده است و به مربیان فوتبال پیشنهاد می شود برای آموزش مهارت شوت ایستگاهی به افراد نیمه ماهر، از تصویرسازی مثبت استفاده نمایند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها