• نقش سبک های حل تعارض در پیش بینی کیفیت زندگی زناشویی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/11/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/11/01
  • تعداد بازدید: 113
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09217441710

  نقش سبک های حل تعارض در پیش بینی کیفیت زندگی زناشویی

  هدف این پژوهش بررسی نقش سبک‌های حل تعارض در پیش‌بینی کیفیت زندگی زناشویی زوجین می‌باشد. این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی می‌باشد. جامعه‌ی آماری این پژوهش شامل زنان متاهل دانشگاه آزاد اسلامی شهر تهران می‌باشند. نمونه شامل 140 نفر می‌باشد که به‌صورت نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای این پژوهش شامل پرسشنامه‌ی کیفیت زندگی زناشویی و پرسشنامه‌ی سبک‌های حل تعارض رحیم می‌باشد.

  داده‌ها با استفاده از آزمون تحلیل رگرسیون مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که بین سبک‌های حل تعارض باکیفیت زندگی همبستگی معناداری وجود دارد و همچنین نشان داد که سبک‌های حل تعارض به‌طور مستقیم و معنادار بر کیفیت زندگی تأثیر دارند. در این میان سبک یکپارچه دارای رابطه‌ی مثبت و معناداری بود و سبک‌های مسلط و اجتنابی کمترین تأثیر را نسبت به سایر سبک‌ها داشته‌اند. با توجه به نتایج این پژوهش می‌توان گفت که حل تعارض در زندگی زناشویی باعث افزایش کیفیت زندگی آن‌ها خواهد شد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها