• بررسی تاثیر هویت برند بر ارزیابی برند و ایجاد وفاداری مشتریان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/11/03
  • تعداد بازدید: 151
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 08132641501

  بررسی تاثیر هویت برند بر ارزیابی برند و ایجاد وفاداری مشتریان

  در بازار امروز برندهایی موفق هستند که مدیران بتوانند وفاداری در مشتری را ایجاد کنند. پژوهش حاضر به بررسی تاثیر هویت برند بر ارزیابی برند و ایجاد وفاداری مشتریان (پوشاک ورزشی آدیداس) می‌پردازد. این پژوهش توصیفی- پیمایشی و به لحاظ هدف کاربردی است و جامعه این پژوهش مجموعه مشتریان نمایندگی‌ها‌ی آدیداس در سطح شهر تهران می‌باشد. بدین منظور نمونه‌ای‌ به حجم 384 نفر (با توجه به جامعه آماری نامحدود) از نمایندگی‌ها‌ی این برند در شهر تهران انتخاب شد و اطلاعات مورد نیاز به وسیله پرسشنامه جمع آوری گردید، پرسشنامه‌ای‌ ک روایی سازه آن از تکنیک تحلیل عاملی تاییدی و پایایی آن به وسیله آلفای کرونباخ مورد تصدیق قرار گرفت.

  سپس به منظور تجزیه تحلیل داده‌ها‌ و آزمون فرضیه‌ها‌، از مدل یابی معادلات ساختاری و با کمک نرم افزارهای‌ ‌آماری اس‌پی‌اس‌اس نسخه 22 و نخسه 8.72 لیزرل استفاده گردید. نتایج آزمون فرضیات پژوهش نشان می‌دهد که هویت برند بر کیفیت محصول و ارزش درک شده و اعتماد به برند تاثیر مستقیم و معناداری دارد و کیفیت محصول و ارزش درک شده و اعتماد به برند تاثیر مستقیم و معناداری بر وفاداری به برند دارند و همچنین هویت برند تاثیر غیر مستقیم و معناداری بر وفاداری به برند دارد. هنگامی که مشتری با برندی خاص هویت‌یابی می‌کند، این امر بر قضاوت وی نسبت به برند مورد نظر اثر مثبت گذاشته و در نهایت، سبب وفاداری می‌گردد. پس می‌توان گفت که هویت برند از طریق کیفیت محصول، ارزش درک‌شده و اعتماد به برند  موجب وفاداری مشتریان می‌شود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها