• تاثیر امضای برند از طریق متغیرهای واسط نگرش به برند آگاهی از برند و شهرت برند بر عملکرد برند

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/11/03
  • تعداد بازدید: 155
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 08132641501

  تاثیر امضای برند از طریق متغیرهای واسط نگرش به برند آگاهی از برند و شهرت برند بر عملکرد برند

  هدف از پژوهش تعیین میزان تاثیر امضای برند از طریق متغیرهای واسط نگرش به برند، آگاهی از برند و شهرت برند بر عملکرد برند در هتل های شهر اصفهان است. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه مشتریان وفادار و دائمی هتل های سه ستاره و بالاتر شهر اصفهان تشکیل دادند. حجم نمونه آماری پژوهش بر اساس جدول مورگان 384 نفر به ­دست آمد.

  که روایی پرسشنامه ها بر اساس روایی محتوایی با استفاده از نظر صاحب نظران، صوری بر مبنای دیدگاه تعدادی از جامعه آماری و سازه با روش تحلیل عاملی مورد بررسی قرار گرفتند و روایی مورد تائید قرار گرفت و از سوی دیگر پایایی پرسش نامه ها با روش آلفای کرونباخ به ترتیب برای امضای برند 0.822، عملکرد برند 0.855 ، نگرش به برند 0.888 ، آگاهی از برند 0.911، شهرت برند 0.922 برآورد شد نتایج نشان داد­­ که امضاء برند ­بر نگرش به برند با ضریب تأثیر 0.555، امضاء برند ­­بر آگاهی از برند با ضریب تأثیر 0.333، آگاهی از برند بر نگرش به برند با ضریب تاثیر 0.433، آگاهی از برند بر شهرت برند با ضریب تاثیر 0.377، نگرش به برند بر شهرت برند با ضریب تاثیر 0.777، شهرت برند بر عملکرد برند با ضریب تاثیر 0.455 تاثیر مثبت و معنادار وجود دارد. لذا فرضیه اصلی پژوهش مورد تایید قرار گرفت.

  نتایج این  پژوهش، اطلاعات کاملاً صحیح، درست و شفافی در خصوص تاثیر امضای برند از طریق متغیرهای واسط نگرش به برند، آگاهی از برند و شهرت برند بر عملکرد برند ارائه می‌دهد. این نتایج می­ تواند برای مدیران در هتل های شهر اصفهان نقشه راهی در جهت تقویت و بهبود وفاداری  مشتریان گام بردارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها