• ارزیابی تناسب مسابقات علمی – تخصصی و تاثیر آن بر توانمندسازی و نیات رفتاری معلمان تربیت بدنی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/11/08
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/11/08
  • تعداد بازدید: 196
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: -

  ارزیابی تناسب مسابقات علمی – تخصصی و تاثیر آن بر توانمندسازی و نیات رفتاری معلمان تربیت‌بدنی

  پژوهش حاضر به ارزیابی مسابقات علمی تخصصی معلمان تربیت‌بدنی و تأثیر آن بر توانمندسازی و نیات رفتاری معلمان شرکت‌کننده در این مسابقات پرداخته است. این پژوهش از نوع پژوهش‌های توصیفی- همبستگی بوده که به روش پیمایشی و میدانی انجام‌شده است. جامعه و نمونه آماری برابر و شامل تمامی معلمان شرکت‌کننده در بیست و هشتمین دوره مسابقات علمی– تخصصی معلمان تربیت‌بدنی سراسر کشور بوده است (187=n). ابزار مورداستفاده پرسشنامه محقق ساخته می‌باشد که پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ (0.85=r) مورد تأیید قرار گرفت.

  برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و استنباطی مناسب با کمک نرم‌افزار spss20 استفاده شد. همچنین از مدل‌سازی معادلات ساختاری با نرم‌افزار amos16 برای بررسی مدل پژوهش استفاده کردیم. نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بیشترین همبستگی بین متغیرهای ارزیابی جامع و کامل با تناسب آزمون (r=0.78, sig=0.001) و ضعیف‌ترین همبستگی میان متغیرهای پوشش رسانه‌ای و پاداش و حمایت اداره (r=0.30, sig=0.001) مشاهده شد.

  درنهایت با استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری تأثیر مستقیم تناسب آزمون بر نیات رفتاری 0.45 به دست آمد. همچنین توانمندسازی به‌عنوان یک متغیر مستقل 0.23 از واریانس نیات رفتاری را تبیین می‌کند. نهایتاً تناسب آزمون در کل 61 درصد (به‌طور مستقیم و غیرمستقیم) از تغییرات نیات رفتاری را تبیین می‌کند. هرچند نتایج این تحقیق نشان داد که مسابقات علمی تخصصی ازنظر معلمان شرکت‌کننده از تناسب خوبی برخوردار است اما مسئولین برای مشارکت بیشتر و بهتر معلمان و استمرار این مشارکت در سال‌های بعدی، باید پاداش‌های (مالی- غیرمالی) مناسب‌تری را در نظر بگیرند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها