• تحلیلی بر رابطه هوشمندی و تجاری سازی در میان سازمان های گردشگری شهرستان سرعین: با تاکید بر توانمندی فناورانه

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/11/25
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/11/25
  • تعداد بازدید: 158
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09033845167

  تحلیلی بر رابطه هوشمندی و تجاری سازی در میان سازمان های گردشگری شهرستان سرعین: با تاکید بر توانمندی فناورانه

  شرکت های گردشگری با توجه به نو پا بودن و عدم امکان جذب نیروی انسانی گران قیمت و با اتکا بر دانش، این امکان را خواهند داشت که از توانمندی فناورانه بهره مند شوند؛ بنابراین در این پژوهش باهدف استخراج میزان تأثیر توانمندی و هوشمندی بر تجاری سازی در شرکت های گردشگری، تلاش می‌شود که ارتباط بین فرآیند هوشمندی، توانمندی و تجاری سازی فناوری موردبررسی قرار گیرد. مطالعه حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش توصیفی- تحلیلی است و جامعه آماری این تحقیق کلیه کارکنان شرکت های فعال در حوزه گردشگری شهرستان سرعین در سال 1400 است.

  که به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده، بر اساس فرمول نمونه گیری مورگان 58 نفر تعیین شد که بعد از توزیع پرسشنامه 41 عدد از آن قابلیت استفاده را داشتند. پرسشنامه مورداستفاده در تحقیق محقق ساخته است که شاخص های آن از مطالعات و پیشینه مرتبط اخذ و بومی‌سازی شده است. روایی ابزار سنجش تحقیق بر اساس نظرات اساتید متخصص و کارشناسان خبره و پایایی مدل تحقیق و تجزیه‌وتحلیل داده ها نیز با استفاده از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری و تحلیل عاملی تأییدی در نرم‌افزار smart pls انجام شد.

  یافته های تحقیق نشان داد که هوشمندی تأثیر مثبت و معنی داری بر توانمندی ( β=0.537 و  t=7.341) و تجاری سازی در میان شرکت های گردشگری شهرستان سرعین (β=0.813  و t=10.827) دارد. همچنین توانمندی تأثیر مثبت و معنی داری بر تجاری سازی در میان شرکت های گردشگری شهرستان سرعین (β=0.935  و  t=9.255) دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها