• بررسی تاثیر توانایی مدیران بر رابطه بین اجتناب مالیاتی و کارایی سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/11/25
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/11/25
  • تعداد بازدید: 210
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09033845167

  بررسی تاثیر توانایی مدیران بر رابطه بین اجتناب مالیاتی و کارایی سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار

  در ارتباط با سرمایه‌گذاری می‌توان کارایی را به ‌عنوان انحراف مثبت و منفی کمتر از سرمایه‌گذاری موردانتظار تعریف نمود، می‌توان با استفاده ازمدل سرمایه‌گذاری صرفه‌جو سرمایه‌گذاری موردانتظار را به‌عنوان عملکردی  از فرصت‌های رشد پیش‌بینی کرد و عدم کارایی سرمایه‌گذاری را به‌عنوان انحراف‌ها از سرمایه‌گذاری مورد انتظار اندازه‌گیری کرد. لذا تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر توانایی مدیران بر رابطه بین اجتناب مالیاتی و کارایی سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفت.

  در این تحقیق، اطلاعات مربوط به 123 شرکت که نمونه آماری را تشکیل داده‌اند در دوره زمانی سال‌های 1390 تا 1396 مورد تجزیه‌وتحلیل قرارگرفته‌اند تا ارتباط بین متغیرها برای آزمون فرضیه تحقیق با استفاده از رگرسیون چند متغیره بررسی شود. شایان ذکر است، برای آزمون‌های تحقیق، نرم‌افزار eviews به کار گرفته ‌شده است نتایج نشان داد که، بین اجتناب مالیاتی و کارایی سرمایه‌گذاری  شرکت‌ها یپذیرفته‌ شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد و همچنین توانایی مدیران بررابطه بین اجتناب مالیاتی وکارایی سرمایه‌گذاری شرکت‌های پذیرفته‌ شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر مستقیم ومعناداری دار یعنی شدت رابطه فوق را افزایش می دهد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها