• بررسی رابطه میان مسئولیت های اجتماعی، سهامداران نهادی و ارزش شرکت

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/12/09
  • تعداد بازدید: 122
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 04533628475

  بررسی رابطه میان مسئولیت های اجتماعی، سهامداران نهادی و ارزش شرکت

  در مطالعه حاضر، رابطه میان مسئولیت های اجتماعی، سهامداران نهادی و ارزش شرکت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد واکاوی و بررسی قرار گرفته است. به منظور حصول اهداف و آزمون فرضیه های تدوین شده، محقق ضمن انتخاب 110 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از نمونه گیری به روش حذف سیستماتیک برای یک قلمروی زمانی پنج ساله از ابتدای سال 1392 تا پایان سال 1397، به انجام آزمون فروض کلاسیک پرداخت.

  یافته های تحلیل، ضمن استفاده از رگرسیون خطی چند متغیره با استفاده از داده های تابلویی و روش اثرات ثابت، حاکی از این امر بود که میان مسئولیت های اجتماعی و ارزش شرکت؛ رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و میان سهامداران نهادی و ارزش شرکت؛ رابطه معناداری وجود ندارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها