• بررسی ارزش افزوده آموزش حسابداری بر کیفیت حسابرسی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/12/10
  • تعداد بازدید: 194
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 04533628475

  بررسی ارزش افزوده آموزش حسابداری بر کیفیت حسابرسی

  هدف از این تحقیق بررسی رابطه بین رشته تحصیلی و سطح تحصیلات و کیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می باشد. بدین منظور از طریق تکنیک غربالگری طی 6 سال ( 1397-1392) تعداد 106 شرکت از بورس اوراق بهادار تهران انتخاب گردید. متغیرهای پژوهش به صورت تلفیقی یا ترکیبی و با استفاده از رگرسیون چند متغیره تجزیه و تحلیل شده است.

  در پژوهش حاضر برای تعیین پایایی و مانایی متغیرهای پژوهش از آزمون آزمون لوین، لین و چو و دیکی فولر استفاده شده و برای بررسی هم خطی متغیرها از آزمون عامل تورم واریانس بهره گرفتیم که نتایج نشان می دهد که متغیرها پایا بوده و هم خطی بین آنها وجود ندارد. سپس از طریق اجرای آزمون های f لیمر و آزمون هاسمن برای تعیین مناسب ترین مدل رگرسیونی پرداخته و از طریق مدل مربوطه اقدام به آزمون فرضیه ها نموده ایم. نتایج آزمون فرضیه ها نشان می دهد که ارتباط مثبت و معنادار بین رشته تحصیلی و سطح تحصیلات و کیفیت حسابرسی دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها