• بررسی رابطه بین تخلف در گزارشگری مالی و مشوق های عملکرد مدیرعامل

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/12/24
  • تعداد بازدید: 127
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 04136580032

  بررسی رابطه بین تخلف در گزارشگری مالی و مشوق‌های عملکرد مدیرعامل

  هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین تخلف در گزارشگری مالی و مشوق‌های عملکرد مدیرعامل شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار است. تحقیق حاضر ازنظر طبقه‌بندی بر مبنای هدف، از نوع تحقیقات کاربردی است. هدف تحقیق کاربردی، توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی یک دوره 5 ساله شامل صورت‌های مالی 1395 تا 1399 است.

  در راستای تحقق اهداف با انتخاب 175 شرکت واجد شرایط از بین شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران آزمون شده است. همچنین از بعد نحوه استنباط در خصوص فرضیه‌های پژوهش، در گروه تحقیقات توصیفی- همبستگی قرار می‌گیرد و برای آزمون فرضیه‌ها از مدل‌های رگرسیون ترکیبی و داده‌های لوجستیک استفاده شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد بین تخلف در گزارشگری مالی و مشوق های عملکرد مدیرعامل رابطه معنی دار و مستقیمی وجود دارد بطوری که با افزایش مشوق های عملکرد مدیرعامل شرکت های پذیرفته شده در بورس بر میزان تخلف در گزارشگری مالی آن ها افزوده می شود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها