• تاثیر گرایش کارآفرینی شرکتی بر عملکرد مالی واحد تجاری با نقش میانجی واحد تجاری نوآوری بنیادی و تعدیل گری شدت تحقیق و توسعه و ظرفیت جذب واحد تجاری

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/12/27
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/12/27
  • تعداد بازدید: 203
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09216189337

  تاثیر گرایش کارآفرینی شرکتی بر عملکرد مالی واحد تجاری با نقش میانجی واحد تجاری نوآوری بنیادی و تعدیل گری شدت تحقیق و توسعه و ظرفیت جذب واحد تجاری

  هدف: بررسی تأثیر گرایش کارآفرینی شرکتی بر عملکرد مالی واحد تجاری با نقش میانجی واحد تجاری نوآوری بنیادی و تعدیل گری شدت تحقیق و توسعه و ظرفیت جذب واحد تجاری بوده است.

  روش : پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر شیوه گردآوری اطلاعات، تحقیقی - توصیفی پیمایشی از نوع همبستگی است. جامعه آماری سطوح مدیریت و کارشناسان شرکتهای دانش بنیان پارک فناوری دانشگاه تربیت مدرس که حجم نمونه 199 نفری از بین آنها انتخاب و با پرسشنامه اقتباسی که روایی و پایایی آن تائید شده موردسنجش قرارگرفته است. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها جمعیت شناختی و استخراج شاخص های مرکزی از آمار توصیفی و نرم افزار 24 spss و برای تجزیه وتحلیل آمار استنباطی از مدل معادلات ساختاری و از نرم افزار pls2 smart استفاده شده است.

  یافته ها: یافته های تحقیق حاکی از رابطه مثبت و معنیدار واحد تجاری نوآوری بنیادی و شدت تحقیق و توسعه و ظرفیت جذب واحد تجاری در گرایش کارآفرینی شرکتی و عملکرد مالی واحد تجاری بوده است. ظرفیت جذب واحد تجاری و شدت تحقیق و توسعه در گرایش کارآفرینی شرکتی و واحد تجاری نوآوری بنیادی تاثیر مثبت و معنی داری دارند.

  نتیجه گیری: تهیه منابع برای تبدیل تأکید شرکت بر گرایش کارآفرینی به رفتار نوآوری توسط واحدهای تجاری آنها امری حیاتی است. گرایش کارافرینی در سطح شرکت، تمایل و انگیزه را برای واحدهای تجاری برای نوآوری اساسی فراهم می کند، توانایی محلی واحد تجاری برای نوآوری اساسی منوط به سرمایه گذاری مالی در تحقیق و توسعه واحد تجاری (تحقیق و توسعه) است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها