• رابطۀ عمل به باورهای دینی با شادکامی در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سمنان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1402/01/30
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1402/01/30
  • تعداد بازدید: 159
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 02122439850

  رابطۀ عمل به باورهای دینی با شادکامی در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سمنان

  روش کار: این پژوهش توصیفی-تحلیلی و از نوع همبستگی است که به‌صورت مقطعی انجام شده است. جامعۀ آماری شامل تمامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سمنان و حجم‌ نمونه بر اساس نمونه‌گیری چندمرحله‌ای تصادفی 390 دانشجو به‌صورت داوطلبانه بود. متغیرهای اصلی عمل به باورهای دینی و شادکامی و ابزار اندازه‌گیری دو پرسش‌نامۀ روان‌سنجی‌شدۀ معبد و آکسفورد بود. در این پژوهش همۀ موارد اخلاقی رعایت شده است و مؤلفان مقاله تضاد منافعی گزارش نکرده‌اند.

  یافته‌ها: تحلیل داده‌ها نشان می‌دهد که مقدار همبستگی باورهای دینی با شادکامی 26/0 بود (001/0>p). بنابراین، بین شادکامی و عمل به باورهای دینی ارتباط مثبت و معناداری وجود داشت و میزان ارتباط جزئی باورهای دینی و شادکامی برحسب تحصیلات مادر تنها در مادران دارای تحصیلات دیپلم و فوق ‌لیسانس به بالاتر معنادار بود.

  نتیجه‌گیری: با توجه به رابطۀ مثبت بین عمل به باورهای دینی و شادکامی، توصیه می‌شود که مدیران دانشگاه برنامه‌ریزی مناسبی برای تحکیم باورهای دینی و انجام فرایض دینی انجام دهند. این عمل با افزایش شادکامی آنان می‌تواند نقش مهمی در افزایش امید و ارتقای فعالیت‌های علمی داشته باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها