• بررسی رابطه بین رهبری اخلاقی مدیران با تعهّد سازمانی پرستاران بیمارستانهای منتخب دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال 1396

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 619
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 04533628475

  مقدمه: هدف از این تحقیق" بررسی رابطه بین رهبری اخلاقی مدیران با تعهّد سازمانی پرستاران شاغل در بیمارستانهای منتخب دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال 1396" بوده است. روش تحقیق: از نوع توصیفی و. همبستگی بوده و نمونه آماری تحقیق را  177 نفر از پرستاران بیمارستانهای منتخب علوم پزشکی ایران تشکیل داده اند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد با 41 سوال بوده و جهت آزمون فرضیات از آزمونهای تحلیل واریانس، کولوموگروف- اسمیرنوف، ضریب همبستگی اسپیرمن، مقایسه میانگین t و رگرسیون خطی (با چرخش واریمکس) به کمک نرم افزار spss استفاده شده است.یافته ها: نتایج آزمون فرضیه ها با آزمون همبستگی نشان از تایید هر شش فرضیه تحقیق داشته است. نتیجه گیری: فرد اخلاقی رهبری اخلاقی با تعهد عاطفی به میزان 364.0، با تعهد مستمر به میزان 341. وبا تعهد هنجاری به میزان 301.0 همبستگی داشته است. همچنین مدیر اخلاقی رهبری اخلاقی با تعهد عاطفی به میزان 413.0، با تعهد مستمر به میزان 321.0، و با تعهد هنجاری به میزان 277. همبستگی داشته است. براساس آزمون رگرسیون نیز هر شش فرضیه تایید شده و فرد اخلاقی رهبری اخلاقی"دارای"رابطه معنی دار با"تعهد عاطفی" به میزان 035.0، "فرد اخلاقی رهبری اخلاقی" دارای"رابطه معنی دار با "تعهد مستمر" به میزان 501.0 ؛ "فرد اخلاقی رهبری اخلاقی" دارای"رابطه معنی دار با  "تعهد هنجاری" به میزان  083.0 ، "مدیر اخلاقی رهبری اخلاقی" دارای"رابطه معنی دار با "تعهد عاطفی" به میزان 089.0، "مدیر اخلاقی رهبری اخلاقی" دارای" رابطه معنی دار با "تعهد مستمر" به میزان 070.0 و نهایتا "مدیر اخلاقی رهبری اخلاقی" دارای"رابطه معنی دار با "تعهد هنجاری"  به میزان 075 درصد بوده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها