• بررسی رابطه بین ویژگی های کمیته حسابرسی، کیفیت حسابرسی و قابلیت سودآوری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 491
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 04533628475

  یکی از اهداف گزارشگری مالی، ارائه ی اطلاعاتی است که برای سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و دیگر کاربران فعلی و بالقوه در تصمیم گیری های مربوط به سرمایه گذاری و اعتباردهی و سایر تصمیم ها، سود مند باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین ویژگی های کمیته حسابرسی با کیفیت حسابرسی و قابلیت سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بود. روش تحقیق مورد استفاده توصیفی، پیمایشی از نوع همبستگی می باشد. نمونه آماری تحقیق حاضر شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به تعداد 88 شرکت بود. و روش نمونه گیری پژوهش حاضر حذف سیستماتیک بود. داده‌ های تحقیق به دو روش کتابخانه ای و فیش برداری گردآوری شده و ابزار مورد استفاده نرم افزارهای ره آورد نوین و بانک جامع اطلاعات سازمان بورس است. هم چنین جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون پانل دیتا با استفاده از نرم افزار eviews استفاده شده است. نتایج نشان می دهد بین ویژگی های کمیته حسابرسی با کیفیت حسابرسی و قابلیت سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها