• بررسی تاثیر تجدید ارائه صورت های مالی و مدیریت جریان های نقدی بر کیفیت حسابرسی مستقل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 433
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 04533628475

  امروزه توجه وی‍ژه به کیفیت حسابرسی انجام شده بر روی صورت های مالی به واسطه جدیت و دقت در رسیدگی، رفتار فرصت ‌طلبانه مدیران را محدود می ‌نماید و باعث شناسایی به موقع زیان و تأخیر در شناسایی سود می‌گردد. همچنین حسابرسان برای کسب و یا حفظ شهرت و اعتبار خود برآنند که رسیدگی های دقیقتری انجام داده و از دعاوی حقوقی و محرومیت ها اجتناب کنند و کیفیت اطلاعات مالی را افزایش دهند که در نتیجه آن، شفافیت اطلاعات مالی شرکت‌ها افزایش می‌ یابد. اطلاعاتی که توسط شرکت ها با زمان بندی دوره ی مشخص در بازار سرمایه منتشر می شوند، مورد استفاده بسیاری از تصمیم گیرندگان قرار می‌گیرد، اما این اطلاعات تنها زمانی بر تصمیم گیری افراد مؤثر است که از کیفیت لازم برخوردار باشند. بر این اساس در این پژوهش بررسی تاثیر تجدید ارائه صورت های مالی و مدیریت جریان های نقدی بر کیفیت حسابرسی مستقل در سطح سه ضعیف، متوسط و بالا در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختیم. بدین منظور تعداد 114 شرکت با استفاده از حذف سیستماتیک طی سال‌های 1392-1396 از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران انتخاب گردیده است. در پژوهش حاضر برای تعیین پایایی متغیرهای پژوهش از آزمون لوین، لین و چو و برای نداشتن هم خطی بین متغیرها از آزمون واریانس عامل تورم استفاده گردیده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان می دهد که بین تجدید ارائه صورت های مالی و کیفیت حسابرسی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین بین کیفیت حسابرسی و مدیریت سود و مدیریت جریان های نقدی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها