• پیش بینی تعارضات زناشویی بر اساس شیوه های فرزندپروری، ویژگی های شخصیتی و سبک های دل بستگی زنان شهر کرمانشاه

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 610
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09371850780

  پیش ‌بینی تعارضات زناشویی بر اساس شیوه ‌های فرزندپروری، ویژگی‌ های شخصیتی و سبک‌ های دل ‌بستگی زنان شهر کرمانشاه

  هدف از انجام پژوهش حاضر پیش بینی تعارضات زناشویی بر اساس شیوه‌ های فرزندپروری، ویژگی ‌های شخصیتی و سبک‌ های دل ‌بستگی زنان شهر کرمانشاه است. پژوهش توصیفی، از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه زنان دارای تعارض زناشویی مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره شهر کرمانشاه در سال 1398-1397 تشکیل می ‌دهد. نمونه موردنظر در پژوهش حاضر مطابق با جدول مورگان 120 نفر به روش نمونه ‌گیری خوشه ‌ای از مراکز مشاوره زندگی، روان یاران، هاتف و حامی انتخاب شدند و با کسب رضایت از آن دسته از زنانی که حاضر به همکاری در پژوهش بودند به پرسشنامه ‌های شیوه‌ های فرزندپروری، ویژگی های شخصیتی مک کری و کاستا، سبک های دل‌بستگی کولینز و رید و تعارضات زناشویی پاسخ دادند. نتایج به دست آمده با استفاده از رگرسیون و ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که مؤلفه ‌های شیوه ‌های فرزندپروری، ویژگی های شخصیتی و سبک های دل ‌بستگی توانایی پیش بینی تعارضات زناشویی را دارند. همچنین مؤلفه‌ های شیوه های فرزندپروری، ویژگی های شخصیتی و سبک های دل‌ بستگی با مؤلفه‌ های تعارض زناشویی رابطه ی معنادار دارند. با توجه به یافته های پژوهش، می توان گفت که شیوه‌ های فرزندپروری، ویژگی های شخصیتی و سبک های دل‌ بستگی از مؤلفه های مؤثر و مرتبط با تعارض زناشویی هستند که این نکته می تواند در مراکز مشاوره خانواده مورد توجه قرار گیرد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها