• مقایسه مسائل جنسی در زنان شاغل و خانه دار شهر شیراز

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 576
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09371850780

  مقاله مقایسه مسائل جنسی در زنان شاغل و خانه‌ دار شهر شیراز

  هدف از پژوهش حاضر مقایسه مسائل جنسی در زنان شاغل و خانه ‌دار بود. طرح پژوهش حاضر، توصیفی از نوع علی مقایسه‌ ای بود. جامعه آماری در پژوهش حاضر شامل تمامی زنان شهر شیراز بودند که از میان آن‌ها 140 نفر، (70 نفر زنان شاغل) و (70 نفر زنان خانه ‌دار) با روش پژوهش از و روش نمونه‌ گیری به‌ صورت خوشه ‌ای چند مرحله‌ ای از نواحی آموزش پرورش انتخاب شدند؛ و به پرسشنامه چندوجهی مسائل جنسی اسنل، فیشر و والترز پاسخ دادند. برای تحلیل داده ‌ها از روش آماری تحلیل واریانس چندگانه و نرم افزار spss-22  استفاده شد. نتایج حاصله بر اساس آزمون تحلیل واریانس چند متغیره نشان داد که همچنین بین مسائل جنسی در زنان شاغل و خانه‌ دار تفاوت معنی ‌داری وجود دارد؛ به ‌این ‌ترتیب که حرمت جنسی، آگاهی جنسی، انگیزه جنسی، رضایت جنسی و اشتغال ذهن جنسی در زنان خانه‌ دار بیشتر از زنان شاغل؛ همچنین کنترل جنسی درونی، اضطراب جنسی، افسردگی جنسی، کنترل بیرونی جنسی، نظارت جنسی، قاطعیت جنسی و ترس از رابطه جنسی در زنان شاغل بیشتر از زنان خانه ‌دار بود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها