• بررسی تاثیر آموزش و توسعه بر اثربخشی سازمانی در شهرداری اراک

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 602
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 04533628475

  مقاله بررسی تاثیر آموزش و توسعه بر اثربخشی سازمانی در شهرداری اراک

  در محیط پر از تغییر امروزی، منابع انسانی سرمایه ای گران سنگ و دارای نقشی اساسی است و آموزش به عنوان تنها شیوه ایجاد و توسعه آن اسلحه رقابتی محسوب می شود. هدف از این پژوهش بررسی تاثیر آموزش و توسعه بر اثربخشی سازمانی در شهرداری اراک بوده است. این تحقیق از نظر هدف، پژوهشی کاربردی و در دسته تحقیق های علّی قرار داد جامعه‌ی مورد پژوهش شامل کارکنان شهرداری  اراک بوده که برای سنجش وضعیت موجود از پرسشنامه 25 سوالی استفاده شد و همچنین برای طراحی پرسشنامه این تحقیق از پژوهش (گابلر و همکاران، 2015 ) و (آیدین و سیلان، 2009) و (آسفاو و همکاران، 2015) استفاده شده است. که پس از تأیید روایی و پایایی جهت جمع ‌آوری داده ‌ها مورد استفاده قرار گرفت. در این تحقیق برای بررسی روابط بین اجزاء مدل از معادلات ساختاری استفاده شده است. از نرم افزار لیزرل برای تجزیه و تحلیل فرضیه ها استفاده شده است. با توجه به تجزیه و تحلیل داده ها نتایج حاکی از آن بوده است که آموزش و توسعه بر رضایت شغلی و تعهد شغلی و نوآوری سازمانی و سلامت سازمانی تاثیر مثبت دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها