• تاثیر سرمایه گذاران نهادی و مدیریت سود واقعی بر عملکرد عملیاتی در شرایط بحران مالی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 363
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 04533628475

  مقاله تاثیر سرمایه گذاران نهادی  و مدیریت سود واقعی بر عملکرد عملیاتی در شرایط بحران مالی

  هدف این تحقیق تاثیر سرمایه گذاران نهادی  و مدیریت سود واقعی بر عملکرد عملیاتی در شرایط بحران مالی بوده است. قلمرو مکانی این تحقیق شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی سال های بین 1387 تا 1396 بوده است. تحقیق حاضر در زمره تحقیقات کاربردی قرار دارد، چنانچه طبقه بندی انواع تحقیقات بر اساس ماهیت و روش را مدنظر قرار گیرد، روش تحقیق حاضر از لحاظ ماهیت در زمره تحقیقات توصیفی قرار داشته و از نظر روش نیز در دسته تحقیقات همبستگی محسوب می گردد. در این پژوهش برای جمع آوری داده ها و اطلاعات، از روش کتابخانه ای استفاده شد. در بخش داده های پژوهش از طریق جمع آوری داده های شرکت های نمونه با مراجعه به صورت های مالی، یادداشت های توضیحی و ماهنامه بورس اوراق بهادار انجام پذیرفت. بر اساس روش حذف سیستماتیک تعداد 110 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. به منظور توصیف و تلخیص داده‌های جمع آوری شده از آمار توصیفی و استنباطی بهره گرفته شده  است. به منظور تحلیل داده ‌ها ابتدا پیش آزمون های ناهمسانی واریانس، آزمون f لیمر، آزمون هاسمن و آزمون جارک – برا و سپس از آزمون رگرسیون چند متغیره برای تایید و رد فرضیه های تحقیق (نرم افزار ایویوز) استفاده گردیده است. نتایج نشان داد سرمایه گذاران نهادی بر عملکرد عملیاتی شرکت تاثیرگذار است. مدیریت سود واقعی بر عملکرد عملیاتی شرکت تاثیرگذار است. سرمایه گذاران نهادی بر عملکرد عملیاتی شرکت در شرایط بحران مالی تاثیرگذار است. مدیریت سود واقعی بر عملکرد عملیاتی شرکت در شرایط بحران مالی تاثیرگذار است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها