• رابطه راهبردهای کنترل تعارض و سخت رویی با سردمزاجی عاطفی زوجین

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 262
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09371850780

  مقاله رابطه راهبردهای کنترل تعارض و سخت رویی با سردمزاجی عاطفی زوجین

  هدف از پژوهش حاضر تعیین رابطه راهبردهای کنترل تعارض و سخت رویی با سردمزاجی عاطفی زوجین شهر سرپل ذهاب بود. روش این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. نمونه آماری این پژوهش عبارت است از تعداد 200 نفر از زوجین (100 زوج) که ناچار بر اساس وضعیت موجود آماری آن ‌ها با استفاده از روش نمونه‌ گیری در دسترس، از مراکز مشاوره شهر سرپل ذهاب هستند که در سال 1398 به این مراکز مراجعه داشتند، انتخاب گردیدند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه سخت رویی اهواز (1377)، راهبردهای کنترل حل تعارض موری و اشتراس (1990) و سردمزاجی عاطفی رازقی (1387) است. نتایج پژوهش با استفاده از روش ‌های آماری ضریب همبستگی و رگرسیون نشان دادند که بین راهبرد استدلال جهت کنترل تعارض با سردمزاجی عاطفی زوجین رابطه منفی معنی‌ داری وجود دارد بین راهبرد پرخاشگری کلامی جهت کنترل تعارض با سردمزاجی عاطفی زوجین رابطه مثبت معنی‌ داری وجود دارد. بین راهبرد پرخاشگری فیزیکی جهت کنترل تعارض با سرد مزاجی عاطفی زوجین رابطه منفی معنی‌ داری وجود دارد. بین سخت رویی با سرد مزاجی عاطفی زوجین رابطه منفی و معنی ‌داری مشاهده می‌شود. متغیر سخت رویی با ضریب بتای 34.0 و متغیر راهبرد استدلال جهت حل تعارض با ضریب بتای 31.0 می‌توانند به ‌طور منفی و معنی ‌داری متغیر راهبرد پرخاشگری کلامی جهت حل تعارض با ضریب بتای 24.0 و متغیر راهبرد پرخاشگری فیزیکی جهت حل تعارض با ضریب بتای 22.0 می‌توانند به‌طور مثبت و معنی‌ داری سرد مزاجی عاطفی زوجین را پیش‌ بینی کنند. در عصر حاضر به دنبال تغییرات سریع اقتصادی و اجتماعی، اساس روابط زناشویی و خانواده تا حدی ضعیف شده است. ضعیف شدن روابط زناشویی، باعث تضعیف ازدواج، روابط و ناهنجارهای درون خانواده می‌ شود و همین امر باعث به هم خوردن روابط خانواده ‌ها و درنهایت بروز انحرافات کوچک و بزرگ، درون خانواده ‌ها شده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها