• شناخت رابطه بین آگاهی از مقررات راهور و پیشگیری از وقوع جرایم رانندگی: مطالعه موردی شهر کرمانشاه

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 584
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 02133202487

  مقاله شناخت رابطه بین آگاهی از مقررات راهور و پیشگیری از وقوع جرایم رانندگی: مطالعه موردی شهر کرمانشاه

  بقا قانونمندی و پذیرش قانون ریشه در ساختارهای اجتماعی دارد و در رابطه بافرهنگ عمومی جامعه قابل‌بررسی است. هدف پژوهش حاضر شناخت رابطه بین میزان آگاهی از قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی با پیشگیری از وقوع جرائم راهور در بین شهروندان شهر کرمانشاه است. منطق پژوهش قیاسی و کمی و ابزار گردآوری داده‌ ها پرسشنامه محقق ساختی بوده است. در این پژوهش، برای محاسبه حجم نمونه آماری لازم از فرمول کوکران استفاده شده است، حجم نمونه پس از محاسبه با استفاده از فرمول کوکران، با توجه به خطای نمونه‌ گیری ۰۵.۰ و سطح اطمینان ۹۵.۰ با آماره مجذور کای برای یک درجه آزادی، مقدار n=384 است.

  برای پردازش اطلاعات، از نرم‌ افزار آماری spss استفاده می ‌شود. نتایج این پژوهش نشان می‌ دهد از هشت فرضیه مورد بررسی، پنج فرضیه تائید و سه فرضیه رد شده‌اند، یعنی سن و تحصیلات و هوش اخلاقی و آگاهی ترافیکی و آگاهی از قوانین راهنمایی و رانندگی رابطه مثبت و مستقیم با پیشگیری از وقوع جرم دارند ولی متغیرهای جنس و وضعیت تا هل و اشتغال رابطه‌ای با پیشگیری از وقوع جرم ندارند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها