• بررسی تاثیر احساس امنیت عاطفی و شغلی بر توسعه فرهنگی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 624
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 04533628475

  امنیت، همواره از نیازهای اصلی جوامع بشری از ابتدا تاکنون بوده است و پیوند عمیقی با سایر ساختارهای جامعه دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش میزان تاثیر احساس امنیت عاطفی و شغلی در توسعه فرهنگی انجام شد. طرح پژوهش در این مطالعه، آزمایشی از نوع توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری نمونه گیری به صورت تصادفی طبقه ای انجام شد. پرسشنامه‌ های پژوهش محقق ساخته بود. و نتایج با نرم افزار spss محاسبه و فرضیه های پژوهش با استفاده از آزمون  پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که احساس امنیت عاطفی و شغلی با توسعه فرهنگی رابطه مثبت و معنادار با هم دارند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها