• بررسی رابطه تعهد سازمانی با استرس شغلی راهنمایان گردشگری شهر تهران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 488
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 04533628475

  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه  تعهد سازمانی با استرس شغلی راهنمایان گردشگری  اجرا گردید.  این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آمار‌‌ی در ا‌‌ین پژوهش راهنمایان گردشگری شهر تهران بودند (n=2700) که به روش نمونه گیری در دسترس 126 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش عبارت بود از:  پرسشنامه های استاندارد تعهد سازمانی آلن و مایرو استرس شغلی نایوش. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آزمونهای همبستگی پیرسون و آزمون t استفاده شد. نتایج نشان داد که تعهد عاطفی با میانگین 17.23 از دیگر مولفه ها قویتر و تعهد مستمر با 10.21 از دیگر مولفه ها ضعیف تر بوده است. بین تعهد سازمانی و تعهد مستمر با استرس شغلی، رابطه منفی و معنی داری وجود دارد  (p<0.01)بین تعهد عاطفی و تعهد هنجاری با استرس شغلی نیز رابطه معنی دار وجود دارد(p>0.05)  تعهد سازمانی و مولفه‌های آن در بین زنان و مردان راهنمای گردشگر، تفاوت معنی داری ندارد. بین میزان استرس شغلی دو گروه مردان و زنان راهنمای گردشگری تفاوت معنی دار وجود ندارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها