• شناسایی گونه های سارکوسیست در محصولات گوشتی به روش های مختلف pcr

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 699
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 02133202487

  مقاله شناسایی گونه‌های سارکوسیست در محصولات گوشتی به روش‌های مختلف  pcr

  ﺳﺎرکﻮﺳﯿﺴﺘﯿﺲ از تک‌ یاخته‌های کﻮکﺴﯿﺪﯾﺎﯾﯽ ﺑﻮده و ﻣﻮﻟﺪ کیست‌ های درون ﺳﻠﻮﻟﯽ اﺳﺖ. ﭼﻬﺎر ﮔﻮﻧﻪ  ﺳﺎرکﻮﺳﯿﺴﺘﯿﺲ در ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺳﺎرکﻮﺳﯿﺴﺘﯿﺲ ﺗﻨﻼ و ﺳﺎرکﻮﺳﯿﺴﺘﯿﺲ آرﯾﺘﯽ کﺎﻧﯿﺲ ﻣﻮﻟﺪ کیست‌ های ﻣﯿکﺮوﺳکﻮﭘﯽ ﺑﻮده ﺗﻮﺳﻂ سگ‌سانان ﻣﻨﺘﺸﺮ می‌شوند و بیماری ‌زا ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺳﺎرکﻮﺳﯿﺴﺘﯿﺲ ژﯾﮕﺎﻧﺘﻪ آ و ﺳﺎرکﻮﺳﯿﺴﺘﯿﺲ ﻣﺪوزﯾﻔﻮرﻣﯿﺲ ﻣﻮﻟﺪ کیست‌ های ﻣﯿکﺮوﺳکﻮﭘﯽ ﺑﻮده ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ گربه‌سانان ﻣﻨﺘﺸﺮ می‌شوند و ﻏﯿﺮ بیماری ‌زا ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ گونه‌های ﺳﺎرکﻮﺳﯿﺴﺘﯿﺲ روش‌های ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ وﺟﻮد دارد.

  روش‌های ﺳﻨﺘﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺗﻨﻬﺎ ﺟﻬﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺟﻨﺲ اﻧﮕﻞ کﺎرﺑﺮد دارد و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ روش‌ها نمی‌توان ﮔﻮﻧﻪ را ﺗﺸﺨﯿﺺ داد. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد کﻪ %100 نمونه‌های ﮔﻮﺷﺖ آزمایش‌شده (40.40) آﻟﻮده ﺑﻪ ﺳﺎرکﻮﺳﯿﺴﺘﯿﺲ آرﯾﺘﯽ کﺎﻧﯿﺲ ﺑﻮدﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ 100% نمونه‌های ﻣﺎکﺮوﺳکﻮﭘﯽ (20.20)  ﺑﻪ ﺳﺎرکﻮﺳﯿﺴﺘﯿﺲ ژﯾﮕﺎﻧﺘﻪ آ آﻟﻮده ﺑﻮدﻧﺪ. روش‌های pcr-rflp و sscp جدید توصیف شد در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ روﺷﯽ ﺣﺴﺎس و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ گونه‌های ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎرکﻮﺳﯿﺴﺘﯿﺲ در ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ می ‌باشد. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ می‌رسد اﯾﻦ روش اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﮔﻮﻧﻪ می ‌تواند به‌ منظور اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﭘﯿﺪﻣﯿﻮﻟﻮژﯾک در ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ کﺸﻮر ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها