• بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی و انعطاف پذیری شناختی با فرسودگی تحصیلی دانش آموزان متوسطه

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 754
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 04533628475

  هدف پژوهش حاضر تعیین ارتباط ویژگیهای شخصیتی و انعطاف پذیری شناختی با فرسودگی تحصیلی دانش آموزان در مقطع متوسطه می باشد. روش تحقیق از نوع پژوهش های توصیفی و همبستگی می باشد جامعه هدف را کلیه دانش آموزان دبیرستانی ناحیه 3 تبریز تشکیل می دهد. از بین این دانش آموزان 368 نفر به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای با استفاده از جدول مورگان انتخاب شدند.برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های عوامل شخصیتیneo-ffi ، فرسودگی تحصیلی برسو و همکاران (1997) و انعطاف پذیری شناختی دنیس و وندروال (2010) استفاده شد. نتایج پژوهش با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون نشان داد؛ بین عوامل شخصیتی برون گرایی، انعطاف پذیری، دلپذیر بودن و با وجدان بودن و با فرسودگی تحصیلی رابطه منفی معنی دار و با متغیر روان رنجور خویی رابطه مثبت معنی دار وجود دارد. بین انطعاف پذیری شناختی و فرسودگی تحصیلی رابطه منفی معنی داری وجود دارد. به منظور پیش بینی فرسودگی تحصیلی دانش آموزان از روی مؤلفه های ویژگی های شخصیتی و انعطاف پذیری شناختی، از رگرسیون چندگانه به روش اینتر استفاده شد که در مجموع مؤلفه های ویژگی های شخصیتی و انعطاف پذیری شناختی دانش آموزان به میزان 38 درصد فرسودگی تحصیلی آنان را تبیین نمودند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید