• ارزیابی نقش گرایش به یادگیری، اعتماد و تعهد کارکنان بر اثربخشی خدمات لجستیک

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 641
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 01333424261

  ارزیابی نقش گرایش به یادگیری، اعتماد و تعهد کارکنان بر اثربخشی خدمات لجستیک

  پیشرفت‌های علمی و فناورانه، رقابت شدید، عدم اطمینان اقتصادی سازمان ها، جایگاه یادگیری در سازمان را به عنوان یکی از راهکارهای رویارویی منطقی با شرایط متغیر کنونی ارتقا داده است. بطوریکه در اداره سازمان به نحوی مناسب، موثر و کارآمد، باارزش ترین و ضروری ترین نیاز سازمانها منابع انسانی آن سازمان می باشد. از طرفی یکی از مهمترین نیازهای کارکنان در سازمان، برقراری اعتماد میان آنها و مدیر می باشد وجود سطوح بالای اعتماد در سازمان باعث ایجاد هزینه های پایین ارزیابی و دیگر مکانیزم های کنترل خواهد بود و کارکنان خود را کنترل و دارای انگیزه های درونی خواهند بود. در مطالعه حاضر، ما از این نظریه استفاده کردیم تا ارزیابی کنیم که چگونه تعهد، اعتماد و جهت گیری یادگیری بر اثربخشی خدمات لجستیک در نمایندگیهای ایران خودرو استان گلستان تأثیر می گذارد. روش تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی از نوع همبستگی بود بوده است.

  جامعه آماری پژوهش حاضر کارکنان نمایندگی های فعال ایران خودرو در استان گلستان به تعداد 724 نفر بوده و با مراجعه به جدول گرجسی مورگان تعداد 260 نفر بصورت تصادفی خوشه ای بعنوان حجم نمونه انتخاب شد. ابزار مورد استفاده پرسشنامه استاندارد یانا و همکاران (2018) می باشد. به منظور تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از نرم افزار لیزرل lisrel8.8  جهت تحلیل عامل تأییدی و مدلسازی معادلات ساختاری برای ارزیابی و آزمون فرضیات مورد استفاده قرار گرفت. یافته های تحقیق نشان دهنده تاثیر مثبت و معنی داری گرایش به یادگیری بر اثر بخشی خدمات لجستیکی، اعتماد و تعهد کارکنان بوده و اینکه گرایش به یادگیری هم بطور مستقیم و هم بطور غیر مستقیم از طریق متغیر های واسطه اعتماد و تعهد بر اثر بخشی خدمات لجستیک تاثیر مثبت و معنی داری دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها