27 مقاله در این شماره منتشر شده است.
 • دوفصلنامه تحقیقات حقوق قضایی || دوره دوم - شماره دو
  عنوان ژورنال : دوفصلنامه تحقیقات حقوق قضایی
  ترتیب انتشار : دوفصلنامه
  دوره : دوم
  شماره : دو
  جزئیات بیشتر این ژورنال
  • تاریخ انتشار : 1401/04/29
  • شاپای الکترونیکی : 1132-2717
  • ایمیل : journal.law[at]yahoo.com
  • زبان انتشار : فارسی
مقالات جدیدترین ژورنال ها