همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
حوزه های تحت پوشش ژورنال
12 مقاله در این شماره منتشر شده است.
 • پژوهش در هنر و علوم انسانی || دوره دوم - شماره چهار
  عنوان ژورنال : پژوهش در هنر و علوم انسانی
  ترتیب انتشار : ماهنامه
  دوره : دوم
  شماره : چهار
  جزئیات بیشتر این ژورنال
  • تاریخ انتشار : 1400/08/01
  • شاپای الکترونیکی : 6409-2538
  • ایمیل : info[at]shij.ir
  • زبان انتشار : فارسی
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها