اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
حوزه های تحت پوشش ژورنال
7 مقاله در این شماره منتشر شده است.
 • ماهنامه پژوهشنامه تطبیقی دادپیشگان || دوره اول - شماره یک
  عنوان ژورنال : ماهنامه پژوهشنامه تطبیقی دادپیشگان
  ترتیب انتشار : ماهنامه
  دوره : اول
  شماره : یک
  جزئیات بیشتر این ژورنال
  • تاریخ انتشار : 1400/08/01
  • شاپای الکترونیکی : 26455765
  • ایمیل : journal.dadpishgan[at]gmail.com
  • زبان انتشار : فارسی